Novinky

Odborníci na verejné obstarávanie znovu diskutovali pri okrúhlom stole

  7. 6. 2018

V dňoch 5. - 6. júna 2018 sa v Hoteli Mikulášska Chata, v Demänovskej Doline, uskutočnil už XVII. Okrúhly stôl obstarávania. Podujatie sa konalo pod organizačnou taktovkou OZ Okrúhly stôl obstarávania (OZ OSO).

Odborníci na verejné obstarávanie znovu diskutovali pri okrúhlom stole

Medzirezortné pripomienkové konanie návrhu veľkej novely ZVO je ukončené

  2. 6. 2018

Dňa 1.06.2018 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Očakávaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní

  15. 5. 2018

Horúca téma posledných dní v obstarávacích tímoch, ktorou je očakávaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní,  je už od 14.05.2018 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej účinnosť sa plánuje od 1.10.2018. 

Okrúhly stôl obstarávania na rokovaní u predsedu ÚVO

  11. 5. 2018

Na pozvanie predsedu ÚVO sme sa dnes zúčastnili stretnutia na Úrade pre verejné obstarávanie. Témou stretnutia boli problémy pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní a  naše návrhy do pripravovanej novely zákona o verejnom obstarávaní.


ÚVO bude spolupracovať s OZ Slovensko.digital.

  28. 4. 2018

ÚVO bude pri príprave IT tendra spolupracovať s občianskym združením Slovensko.Digital.  ÚVO chce byť  príkladom pre ústredné orgány štátnej správy, a preto do prípravy IT tendra zapája tretí sektor.

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenia

  25. 4. 2018

V súvislosti s účinnosťou Vyhlášky ÚVO č.  118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov,  ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenia.

Zaujímavé Rozhodnutie ÚVO k využitiu PRK podľa § 81 písm. b) ZVO

  18. 4. 2018

PRK podľa § 81 písm. b) ZVO možné verejný obstarávateľ využiť za podmienky, keď:

b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak

  1.  predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,
  2.  z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska  súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo
  3. ide o výhradné práva  a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom                           umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.

Pre jeho využitie je nevyhnutné silné dôkazné bremeno verejného obstarávateľa v jeho odôvodnení. V Rozhodnutí č.16977-6000/2017-ODI, ÚVO konštatuje, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie ZVO, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

Máme nové finančné limity s účinnosťou od 20.04.2018

  18. 4. 2018

S účinnosťou od 20.04.2018 máme NOVÉ FINANČNÉ LIMITY pre nadlimitné zákazky. Pozitívna správa je, že sú opäť vyššie. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávania č. 118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov bola zverejnená v zbierke dňa 18.04.2018.

Nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.05.2018

  15. 4. 2018

 Dňa 13.04.2018 bol zverejnený zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto zákonom sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.05.2018.

Predseda ÚVO vystúpil v NR SR

  20. 3. 2018

Predseda ÚVO na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti hovoril o svojej vízii o fungovaní ÚVO, o svojich prvých krokoch k jej naplneniu a o návrhu na reformu verejného obstarávania.

Predstavitelia úradu rokovali k novele zákona so zástupcami záujmových združení a akademickej obce

  19. 3. 2018

Predseda ÚVO spolu s ďalšími predstaviteľmi úradu, rokovali v pondelok 19.3.2018 na pôde úradu k pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Slovenskej komory architektov, Republikovej únie, Klubu 500, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. V utorok 13.3.2018 predseda úradu Miroslav Hlivák privítal na rokovaniach k novele i zástupcov akademickej obce.

Predseda ÚVO sa stretol s primátorom hlavného mesta Bratislava

  19. 3. 2018

Predmetom rokovania bolo prediskutovanie pripravovaných návrhov legislatívnych zmien zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú reagovať aj na praktické problémy, s ktorými sa hlavné mesto Bratislava v procesoch verejného obstarávania, vrátane súťaže na verejné osvetlenie.

Transparentnosť procesov a časová tieseň sú najvážnejšie problémy pri čerpaní eurofondov

  17. 3. 2018
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) nadviazal na kontrolu procesov rozhodovania o európskej finančnej pomoci z roku 2016, pri ktorej identifikoval závažné porušenia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Tentoraz sa zamerali na realizáciu výziev a vyzvaní v programovom období 2014 až 2020 na Ministerstve vnútra SR, v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), na Výskumnej agentúre (VA), Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Kontrolóri preverovali postupy riadiacich a sprostredkovateľských orgánov (RO a SO) pri vyhlásení výziev a vyzvaní, formálnu správnosť dokumentov, procesy odborného hodnotenia, vnútorný kontrolný mechanizmus, ako aj postupy výberu odborných hodnotiteľov.
Transparentnosť procesov a časová tieseň sú najvážnejšie problémy pri čerpaní eurofondov

Predstavitelia GP, PMÚ, NKÚ podpísali s predsedom ÚVO dohody o spolupráci

  15. 3. 2018

Predstavitelia GP, PMÚ, NKÚ podpísali s predsedom ÚVO dohody o spolupráci

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák podpísal dohody o spolupráci s generálnym prokurátorom (GP) SR Jaromírom Čižnárom, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karolom Mitríkom a predsedom Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Tiborom Menyhartom.

Predstavitelia GP, PMÚ, NKÚ podpísali s predsedom ÚVO dohody o spolupráci

Úrad pre verejné obstarávanie začína v roku 2018 s novým spôsobom vydávania metodiky pre jednotlivých účastníkov procesu

  15. 3. 2018
Pred nástupom nového vedenia vydával úrad všeobecné metodické usmernenia. Po nástupe nového vedenia Úrad vykonáva prostredníctvom Inštitútu verejného obstarávania iný typ metodiky ako vydávanie všeobecných metodických usmernení, a to metodiku vo vzťahu ku konkrétnym otázkam účastníkov procesu verejného obstarávania, t.j. metodiku tzv. adresným spôsobom. Cieľom uvedeného spôsobu metodiky je profesionalizácia procesu a jeho účastníkov, a to cestou ich vzdelávania.

ÚVO zverejnil analýzu rozhodnutia Rady ÚVO týkajúceho sa zmluvnej zábezpeky

  14. 3. 2018
Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada úradu“) vydala dňa 21. 2. 2018 rozhodnutie č. 18010-9000/2017. V predmetnom rozhodnutí (body 85 až 102) rada posudzovala nastavenie a podmienky uplatnenia zmluvnej zábezpeky na plnenia vyplývajúce zo zmluvy ako výsledku verejného obstarávania (tzv. realizačná alebo garančná zábezpeka).

Predstavitelia ÚVO rokovali na Úrade BSK

  19. 3. 2018
Verejný obstarávateľ, ktorý chce za tovary, prácu či služby získať naozaj najlepšiu ponuku, sa musí naučiť používať v tendroch aj iné kritériá ako len najnižšiu cenu. Zdôraznil to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorý o spôsoboch efektívneho verejného obstarávania hovoril v pondelok popoludní s vedením Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Predstavitelia ÚVO rokovali na Úrade BSK

Druhé kolo rokovaní ÚVO k novele zákona

  13. 3. 2018
Predseda ÚVO, spolu s ďalšími predstaviteľmi úradu, začali druhé kolo rokovaní k novele zákona o verejnom obstarávaní.
Druhé kolo rokovaní ÚVO k novele zákona

ÚVO zverejnil nové výkladové stanoviská

  8. 3. 2018

ÚVO zverejnil nové výkladové stanoviská, týkajúce sa:

  1. kontroly pred podpisom zmluvy
  2. odôvodnenia nerozdelenia predmetu zákazky
  3. formy predkladanie námietok a žiadosti o nápravu

ÚVO vypracoval návrh riešení pre efektívnejší výkon kontroly pri zákazkách financovaných z eurofondov, ktoré boli dňa 5.03.2018 schválené koordinačným výborom:

  7. 3. 2018
  • jasne definoval okruh zákaziek spadajúcich pod povinnú kontrolu úradu podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
  • vypracoval pre verejných obstarávateľov odporučenie vzťahujúce sa na odôvodňovanie nerozdeľovania zákaziek na časti;
  • pripravil upozornenie, podľa ktorého úrad v opodstatnených prípadoch vstupuje aj do kontroly zmluvných podmienok vo verejnom obstarávaní v prípade, že predmetné nastavenie zmluvných podmienok môže odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od účasti vo verejnom obstarávaní;
  • navrhol zaviesť elektronickú komunikáciu medzi úradom a riadiacimi orgánmi;

Riaditeľ Inštitútu ÚVO na seminári študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského vysvetľoval problematiku verejného obstarávania.

  7. 3. 2018
Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského absolvovali seminár o verejnom obstarávaní na pôde Inštitútu verejného obstarávania
Riaditeľ Inštitútu ÚVO na seminári študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského vysvetľoval problematiku verejného obstarávania.

Predseda ÚVO urobil ďalší krok pre profesionalizáciu činnosti úradu

  1. 3. 2018

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM podpísal dňa 1. marca 2018 Memorandum o spolupráci s predsedom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky JUDr. Richardom Messingerom.

Od 1. marca 2018 na EKS je možnosť predkladať spolu s cenovou ponukou aj vlastný návrh plnenia

  28. 2. 2018
Od 1. marca 2018 na EKS je možnosť predkladať spolu s cenovou ponukou aj vlastný návrh plnenia.

Predseda ÚVO pri návšteve TSK opäť informoval o novele zákona o verejnom obstarávaní

  22. 2. 2018

Pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) je dôležité, aby po prijatí nového zákona ÚVO počúval, čo znamenajú jeho rozhodnutia a aby vedel, aký majú praktický dosah. Počas piatkovej návštevy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) to povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala vstúpiť do platnosti začiatkom budúceho roka, má podľa neho priniesť zjednodušenie verejného obstarávania, odbúranie administratívy, elektronizáciu a zjednodušenie procesov vo vzťahu k smerniciam Európskej únie.

Predseda ÚVO predstavil návrh na reformu

  14. 2. 2018

Predseda ÚVO dňa 14.2.2018 na rokovaní vlády informoval o aktuálnom stave prípravy legislatívnych zmien zákona o verejnom obstarávaní. Zmenami sleduje zjednodušenie procesu manažovania a realizovania verejného obstarávania, zefektívnenie a profesionalizáciu verejného obstarávania.

MPK Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie

  14. 2. 2018

Odštartovalo sa MPK Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

ÚVO zriadil Inštitút verejného obstarávania

  13. 2. 2018

ÚVO zriadil Inštitút verejného obstarávania, zdôrazňuje prevenciu pred pokutami. Riaditeľom inštitútu sa stal na základe výberového konania známy odborník z praxe Jaroslav Lexa.

Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania mal svoje 8. zasadnutie dňa 5.09.2017.

  28. 9. 2017

Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania mal svoje 8. zasadnutie dňa 5.09.2017.

Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania mal svoje 8. zasadnutie dňa 5.09.2017.

„Malá novela“ zákona schválená NR SR

  14. 9. 2017

V poradí štvrtá „malá novela“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schválená NR SR. Od 1.11.2017 pracujeme opäť raz po novom.

„Veľká novela“ zákona

  31. 8. 2017

Medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanej „veľkej novele“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo svojej premiére, sme časovo zvládli.

2