Predseda ÚVO predstavil návrh na reformu

Predseda ÚVO dňa 14.2.2018 na rokovaní vlády informoval o aktuálnom stave prípravy legislatívnych zmien zákona o verejnom obstarávaní. Zmenami sleduje zjednodušenie procesu manažovania a realizovania verejného obstarávania, zefektívnenie a profesionalizáciu verejného obstarávania. Zásadné zmeny, ktoré bude novela obsahovať:

  1. Zjednodušenie zákona na úroveň právnej úpravy smerníc.
  2. Zjednodušenie procesu verejného obstarávania, napr. cestou zrušenia dvojobálkového konceptu predkladania ponúk.
  3. Zjednodušenie notifikačných povinností v súvislosti s elektronickým verejným obstarávaním.
  4. Zjednodušenie a zjednotenie sankčného mechanizmu so zavedením možnosti využitia skráteného konania so zníženou výškou pokuty.
  5. Stanovenie výšky hodnoty verejnej zákazky, ktorá nebude spadať pod zákon o verejnom obstarávaní.
  6. Viac na stránke Úradu pre verejné obstarávanie


      Späť