XXIII. Okrúhly stôl obstarávania

9. - 10. september 2020

Chata Pieniny, 065 33 Lesnica 147

Program podujatia

I. deň – 9.09.2020

9,30 – 10,00 Prezentácia účastníkov s rannou kávou

10,00 – 11,00
Čo nám hovorí Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní?:
ÚVO a NKÚ SR pripravili metodiku, ako sa vyhnúť sa chybám, ktoré sa vo verejných obstarávaniach opakujú aj pre zlepšenie čerpania eurofondov na Slovensku. Vysvetlíme si zásadu 3E, porovnáme rozdiely medzi rozsahom kontroly NKÚ a ÚVO a upriamime pozornosť na elimináciu pochybení vo verejnom obstarávaní.

11,00 – 11,15 Coffee break

11,15 – 12,15
Nadčasovo posúvame elektronizáciu:
Podrobne si predstavíme a prakticky predvedieme, ako ďalej pracujeme na vylepšovaní a rozširovaní funkcionalít elektronických nástrojov, aby ich využívanie bolo čo najkomfortnejšie pre užívateľov.

12,15 – 13,15 Spoločný obed

13,15 – 14,45
Otázniky, s ktorými sa môžeme potrápiť v procese verejného obstarávania:

  • Vieme správne uplatniť ustanovenia zmeny zmluvy v zmluvných podmienkach?:
Súčasná legislatíva verejného obstarávania nám za určitých podmienok dovoľuje, dodatkom k zmluve, upraviť jej podmienky. Vieme ale správne nastaviť zmluvné podmienky a správne aplikovať § 18 ZVO?
  • Znovu reverz a superreverz:
Hoci sa to zdá jednoduché, aj tak sa v „behu“ nájdu otázniky, ako to vlastne so reverzom a superreverzom je. A tak spoločne sa skúsime pozrieť, čo nám robí, alebo môže robiť malú vrásku.
  • Zamyslenie sa nad lehotou viazanosti ponúk a zábezpekou ponúk:
I keď stanovujeme lehotu viazanosti ponúk, explicitne, k podpísaniu zmluvy, v zákone stanovená nie je a zmluvu môžeme podpísať aj po jej skončení. Táto lehota je naviazaná len na zábezpeku. Avšak aké úskalia nám toto celé môže doniesť a ako to celé nastaviť, aby sme si nespôsobili následné problémy?

14,45 – 15,00 Coffee break

15,00 – 16,30
Príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre:
V diskusnom fóre rozanalyzujeme:
- niektoré zaujímavé metodické usmernenia ÚVO a povieme si, čo to pre našu aplikačnú prax znamená.
- budeme sa zaoberať vašimi príbehmi z aplikácie verejného obstarávania.

16,30 – 19,00 Individuálny program

18,00 – 19,00 – 5. Valné zhromaždenie členov OZ „OSO“

19,00 Spoločná večera - grilovačka

II. deň – 10.09.2020

9,00 – 9,45
Ako si nezameniť prvky koncesie s prvkami zákazky:
Aj keď sme si mysleli, že všetko je tak jasné, zrazu máme problém a možno aj správny delikt. Rozkonzultujeme čo odlišuje koncesiu od zákazky, čo je hlavným znakom koncesie a na čo si dávať pozor si.

9,45 – 10,30
Čo môže doniesť nesprávna aplikácia § 1 ods. 2 písm. c) ZVO ?:
Kedy je správne aplikovať § 1 ods. 2 písm. c) ZVO a kedy to vhodné nie je. Rozanalyzujeme rozhodnutia ÚVO v prípadoch zabezpečenia bytovej výstavby cez nájomné zmluvy.

11,30 – 10,45 Coffee break

10,45 – 11,45
Aplikujme spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie:
Vnímanie nastavenia verejného obstarávania je potrebné zmeniť tak, aby sme kládli dôraz aj na spoločenskú zodpovednosť. V tomto bloku sa pristavíme pri spoločensky zodpovednom verejnom obstarávaní.

12,00 – 13,00 Spoločný obed, ukončenie podujatia a poďakovanie

Organizačné pokyny

Prihlásiť je možné  v lehote najneskôr do 28.08.2020 kliknutím do formulára priamo nižšie s uvedením požiadavky na izbu/jednolôžková alebo dvojlôžková a menom spolubývajúceho.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:
169,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, večera - grilovačka, občerstvenie (coffee break), goralská pasovačka, wellness, WiFi, parkovanie a DPH. V prípade záujmu, počas individuálneho programu, je možnosť raftingu na Dunajci, návšteva múzea v Červenom Kláštore alebo Nestville Parku v Hniezdnom. Poplatok je potrebné uhradiť vopred  v prospech nasledujúceho účtu:
IBAN: SK6683300000002501232175
BIC: FIOZSKBAXXX
VS: 09232020   

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 14 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.  

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky