XXVI. Okrúhly stôl obstarávania

 21. – 22.06.2022 

Chata Pieniny, 065 33 Lesnica 147

HLAVNÝMI témaMI XXVI. Okrúhleho stola obstarávania BUDÚ:

  • Novinky v legislatíve verejného obstarávania - prejdeme si prierez zmien v legislatíve verejného obstarávania s dôrazom na účinnosť novely ZVO od 1.07.2022;
  • Obstarávame cez elektronickú platformu zákazka s nízkou hodnotou realizovaná cez elektronickú platformu – praktické ukážky nových funkcionalít;
  • Nové pravidlá pre eurofondové zákazky - podrobne si povieme o zmenách v novej Jednotnej príručke k procesu a kontrole VO;
  • Ako vyriešiť nárast cien pri stavebných zákazkách ako sa vysporiadať s nárastom cien v stavebníctve v aktuálnych zmluvách a ako myslieť na tieto situácie pri príprave zmluvy k vyhlasovanému verejnému obstarávaniu. Povieme si kedy a za akých okolností je možné uplatniť zmenu zmluvy

Diskusné fórum:

Vaše príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre.

Bližšie organizačné pokyny obdržíte najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.

Prihlásiť je možné najneskôr v lehote do 13.06.2022. Po tomto termíne, možnosť ubytovania nie je garantovaná.

Organizačné pokyny:

Prihlásiť je možné v lehote najneskôr do 13.06.2022 kliknutím do formulára priamo nižšie. Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške 169,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy,  wellness, večera-grilovačka a občerstvenie (coffee break), WiFi, parkovanie a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175

BIC: FIOZSKBAXXX

VS: 06262022

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky