XXIX. Okrúhly stôl obstarávania

19. – 20.9.2023

Z technicko - organizačných dôvodov na strane ubytovacieho zariadenia termín konania podujatia

sa presúva na 

21. - 22.09.2023 

Chata Pieniny, 065 33 Lesnica 147

Program podujatia

I. deň – 21.09.2023

9,30 – 10,00 Prezentácia účastníkov s rannou kávou

10,00 – 11,00 Zákazka s nízkou hodnotou
Poslednou novelou ZVO sa obstarávanie v limite zákazky s nízkou hodnotou značne skomplikovalo. Zhrnieme si najnovšie poznatky z realizácie ZNH. Priblížime si všetky možné postupy a aj možnosti realizácie prieskumu pre stanovenie PHZ a ZNH v jednom kroku.

11,00 – 11,15 Coffee break

11,15– 12,15 Používame elektronickú platformu
Spoločne vyhodnotíme polročné skúsenosti s používaním elektronickej platformy a priblížime si novú terminológiu elektronickej platformy.

12,15 – 13,15 Spoločný obed

13,15 – 14,15 Zmeny v eurofondových zákazkách
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania sa opäť menila. Pozrieme sa na jej aktuálne znenie a upozorníme, na čo si dávať pozor.

14,15 – 14,30 Coffee break

14,30 – 15,30 Nový pohľad na mimoriadne nízku ponuku
Ako identifikovať mimoriadne nízku ponuku za aplikovania legislatívnych ustanovení

15,30 – 16,30 Delenie alebo nedelenie zákazky
Opäť sa pristavíme pri problematike delenia alebo nedelenia zákazky a priblížime si časovú, vecnú a miestnu príslušnosť z pohľadu kontrolných orgánov.

16,30 – 17,30 Diskusné fórum - Príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre
Vaše príbehy z aplikácie verejného obstarávania

II. deň – 22.09.2023

9,00 – 10,00 Obstarávame podľa pravidiel FIDIC
Vysvetlíme si postup obstarávania podľa pravidiel FIDIC a kedy tento spôsob je výhodné použiť.

10,00 – 10,30 Coffee break

10,30 – 11,30 Blíži sa účinnosť profesionalizácie
Čas sa kráti a účinnosť ustanovení o povinnej profesionalizácii, čo chvíľa, nadobudnú účinnosť. Stihneme byť všetci odbornými garantmi resp. registrovanými osobami? Malé zhrnutie o tom, čo je potrebné k získaniu inštitútu odborných garantov resp. registrovaných osôb.

11,30 – 12,30 Spoločný obed, ukončenie podujatia a poďakovanie

Organizačné pokyny:

Prihlásiť je možné v lehote najneskôr do 14.09.2023 kliknutím do formulára priamo nižšie s uvedením požiadavky na izbu/jednolôžková alebo dvojlôžková s menom spolubývajúceho.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 199,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, večera - grilovačka, občerstvenie (coffee break), wellness, WiFi, parkovanie a DPH. V prípade záujmu, počas individuálneho programu je možnosť raftingu na Dunajci resp. návšteva múzea v Červenom Kláštore alebo Nestville Parku v Hniezdnom. Poplatok je potrebné uhradiť vopred a to najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175

BIC: FIOZSKBAXXX

VS: 09292023

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky