XXII. Okrúhly stôl obstarávania 4. - 5. decembra 2019

4. – 5. DECEMBER 2019

Hotel DIXON Resort****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica  
oso_xxii_obrazok_v3

Program podujatia – I. deň – 4.12.2019 

9,30 – 10,00
Prezentácia účastníkov, ranná káva
 

10,00 – 11,15  
Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1.11.2019:

Pozrieme sa, aké zmeny verejné obstarávanie postihli od 1.11.2019 pri zadávaní eurofondových zákaziek, podrobne si preberieme všetky zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť od 1.11.2019. 

11,15 – 11,30
Coffee break

11,30 – 12,30 
Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1.1.2020:
 
Pozrieme sa, aké zmeny nás čakajú v súvislosti s novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 1.1.2020 a 1.3.2020. Podrobne si preberieme všetky zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré s novým rokom nadobudnú účinnosť a zaostríme aj na zmeny vo finančných limitoch s novým rokom.

12,30 – 13:30 
Spoločný obed

13,30 – 15,00
Ako si pripraviť kvalitný plán verejného obstarávania:
 
Nevyhnutnou súčasťou kvalitného manažovania obstarávaní, za dodržania ustanovení ZVO, je zostavenie plánu verejného obstarávania. Pozrieme sa, načo je nám plán potrebný, ako zabezpečiť kvalitné plánovania v organizácii, aké by mali byť jeho obligatórne náležitosti, kompetencia, zodpovednosť za plnenie plynúce z plánu. Preberieme podrobne celkový cyklus požiadavky od jej prvotného zavedenia až po vyobstarávanie a ako reagovať na zmeny plánu v priebehu roka. V diskusnom fóre budeme analyzovať, ako sa vyhnúť chybám pri jeho zostavovaní a jeho plnení.

15,00 – 15,20 
Coffee break
 

15,20 – 16,30 
Napĺňanie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní: 
Z novým rokom vstupujú do účinnosti nové ustanovenia ZVO, kedy sme povinní uplatňovať sociálne aspekty vo VO. Priblížime si naše povinnosti v súvislosti s uplatňovaním sociálneho aspektu v kontexte ZVO, ako, prečo a kedy uplatňovať sociálne aspekty, aké podmienky účasti je vhodné použiť, ako pripraviť opis predmetu zákazky alebo kritéria s využitím sociálneho aspektu, resp. ako využiť osobitné podmienky plnenia zmluvy.
 

16,30 – 17:00
Vaše príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre:
V diskusnom fóre sa budeme zaoberať vašimi príbehmi z aplikácie verejného obstarávania. 

17,00 – 18,00
Valné zhromaždenie členov OZ OSO 

Program podujatia – II. deň – 5.12.2019

9,00 – 10,15 
Využívanie enviromentálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní:
Vládou SR schválená Koncepcia rozvoja a realizácie verejného obstarávania  za spolupráce ÚVO a MŽP SR, sa už premieta do reálnych kontúr. Povieme si, čo táto koncepcia pre nás znamená. 

10,15 – 10,40
Coffee break

10,40 – 11,40 
Využívanie enviromentálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní:
Ako a prečo uplatňovať enviromentálne hľadisko, aké sú vhodné komodity pre enviromentálne hľadisko, aké podmienky účasti je vhodné použiť, ako pripraviť opis predmetu zákazky alebo kritéria s využitím enviromentálneho hľadiska, resp. ako využiť osobitné podmienky plnenia zmluvy.

11,40 – 12,00 
Čo ďalej s  profesionalizáciou verejného obstarávania:
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 4.09.2019 schválila II. alternatívu predloženého legislatívneho zámeru zákona o odborných garantoch verejného obstarávania. Rozanalyzujeme, čo to pre nás bude znamenať a aké hlavné rysy bude mať návrh zákona o odborných garantoch verejného obstarávania.
 

12,00 – 13,00
Spoločný obed, ukončenie podujatia a poďakovanie

Organizačné pokyny

Prihlásiť je možné  v lehote najneskôr do 20.11.2019 kliknutím do formulára priamo nižšie s uvedením požiadavky na izbu/jednolôžková alebo dvojlôžková a menom spolubývajúceho.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:
159,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku.V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, mikulášska večera a občerstvenie (coffee break), hotelový bazén a vírivky, WiFi, parkovanie a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred najneskôr 14 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175
BIC: FIOZSKBAXXX
VS: 222019

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 14 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.  

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky