XXIII. Okrúhly stôl obstarávania

23.- 24. JÚNA 2020 

Hotel DIXON Resort****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica 

Hlavnými témami XXIII. Okrúhleho stola obstarávania budú: 

Čo nám hovorí Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní?: 

ÚVO a NKÚ SR pripravili metodiku, ako verejne obstarávať so zámerom vyhnúť sa chybám, ktoré sa v súťažiach opakujú a s cieľom zlepšiť čerpanie eurofondov na Slovensku.

Vieme správne uplatniť ustanovenia zmeny zmluvy v zmluvných podmienkach?: 
Súčasná legislatíva verejného obstarávania nám za určitých podmienok dovoľuje, dodatkom k zmluve, upraviť jej podmienky. Vieme ale správne nastaviť zmluvné podmienky a správne aplikovať § 18 ZVO v praxi? 

Znovu „reverz a superreverz“:  
Hoci sa to zdá jednoduché, aj tak sa v „behu“ nájdu otázniky, ako to vlastne v reverze a superreverze má byť a ako to vlastne je. A tak spoločne sa skúsime pozrieť, čo nám robí, alebo môže robiť malú vrásku. 

Ako si nezameniť prvky koncesie s prvkami zákazky:  
Aj keď sme si mysleli, že všetko je tak jasné, zrazu máme problém a možno aj správny delikt. Rozkonzultujeme čo odlišuje koncesiu od zákazky, čo je hlavným znakom koncesie a na čo si dávať pozor si. 

Čo môže spôsobiť nesprávna aplikácia § 1 ods. 2 písm. c) ZVO?: 
Kedy je správne aplikovať § 1 ods. 2 písm. c) ZVO a kedy to vhodné nie je. Rozanalyzujeme rozhodnutia ÚVO v prípadoch zabezpečenia bytovej výstavby cez nájomné zmluvy. 

Nadčasovo posúvame elektronizáciu: 
Aj keď v legislatíve VO máme teraz troška zastavené tempo, my ale ďalej pracujeme na vylepšovaní a rozšírovaní funkcionalít elektronických nástrojov. Potešíme vás a predstavíme vám, čo nové sme pripravili pre komfortnejšiu prácu.

Zamyslenie sa nad lehotou viazanosti ponúk a zábezpekou ponúk:
I keď stanovujeme lehotu viazanosti ponúk, explicitne k podpísaniu zmluvy v zákone stanovená nie je a zmluvu môžeme podpísať aj po jej skončení. Táto lehota je naviazaná len na zábezpeku. Avšak aké úskalia tam toto celé môže doniesť a ako to celé nastaviť aby sme si nespôsobili následné problémy? 

Čo nové v metodických usmerneniach ÚVO:
Posvietime si a rozanalyzujeme niektoré zaujímavé metodické usmernenia ÚVO a povieme si, čo to pre našu aplikačnú prax znamená.

Diskusné fórum:

Vaše príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre.

Valné zhromaždenie OZ „OSO“: 

Organizačné pokyny

Prihlásiť je možné  v lehote najneskôr do 9.06.2020 kliknutím do formulára priamo nižšie s uvedením požiadavky na izbu/jednolôžková alebo dvojlôžková a menom spolubývajúceho. 

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:
159,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, večera – grilovačka a občerstvenie (coffee break), bazén, WiFi, parkovanie a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred najneskôr 14 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:
IBAN: SK6683300000002501232175
BIC: FIOZSKBAXXX
VS: 06232020 

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 14 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.  

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky