XXV. Okrúhly stôl obstarávania

1. – 2. decembra 2021  Z R U Š E N É   Z   P a n d e m i c k ý c h   D ô v o d o v  

presunuté  na  

16. - 17. februára 2022 

Hotel DIXON Resort****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Hlavnými témami XXV. Okrúhleho stola obstarávania budú:

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní:

  • nové finančné limity vo verejnom obstarávaní,
  • zjednodušený režim obstarávania zákaziek na sociálne a iné služby podľa prílohy č. 1 k zákonu,
  • skúmanie podozrení na existenciu dohôd obmedzujúcich súťaž,
  • postihovanie špekulatívnych postupov hospodárskych subjektov pri využívaní námietok,
  • zmeny v námietkach,
  • realizácia podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotu prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy,
  • profesionalizácia vo verejnom obstarávaní,

Diskusné fórum:

Vaše príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre.

VII. Valné zhromaždenie OZ „OSO“.

Súčasná epidemiologická situácia v súvislosti s opatreniami pri pandémii COVID-19, podľa COVID automatu v okrese konania podujatia, umožňujú povoliť osobnú účasť na podujatí. V mieste konania podujatia v súčasnosti platí režim OTP. Pravidlá sa ku dňu konania podujatia môžu meniť podľa COVID automatu a v závislosti na epidemiologickej situácii, o čom Vás budeme informovať.

Podrobný program podujatia s časovým harmonogramom a bližšie pokyny k podujatiu obdržíte najneskôr 7 dní pred jeho konania.
Bližšie organizačné pokyny obdržíte najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
Prihlásiť je možné najneskôr v lehote do 24.11.2021. 7.02.2022 Po tomto termíne, možnosť ubytovania nie je garantovaná.

Organizačné pokyny:

Prihlásiť je možné v lehote najneskôr do 24.11.2021 7.02.2022 kliknutím do formulára priamo nižšie. Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške 169,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy,  večera a občerstvenie (coffee break), WiFi, parkovanie a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175

BIC: FIOZSKBAXXX

VS: 12252021 02252022

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky