XXI. Okrúhly stôl obstarávania 18. - 19. september 2019

18. - 19. september 2019

Hotel ŠACHTIČKA, 974 01 Banská Bystrica

Program podujatia I. deň – 18.09.2019

9,30 – 10,00
Prezentácia účastníkov

10,00 – 11,15
Čo hovorí nový EŠIF a MP CKO
V súvislosti s novým EŠIF-om a novými MP CKO dňa 1.05.2019 nadobudli účinnosť nové pravidlá pre eurofondové zákazky. Vysvetlíme si aké zmeny nastali oproti predchádzajúcim pravidlám a ako ich uplatňovať.

11,15 – 11,30 
Coffee break

11,30 – 12,45
Čo hovorí nový EŠIF a MP CKO
Podrobne si vysvetlíme zmeny v MP CKO č. 12 a 14 a pozrieme sa na nové príručky k VO jednotlivých RO/SORO.

12,45 – 13,45
Spoločný obed

13,45 – 15,00
Ako sa vyvíja elektronizácia verejného obstarávania

Po prvom roku  povinného používania elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní sa pozrieme na jej ďalší vývoj.

15,00 – 15,20 
Coffee break

15,20 – 16,00
Vplyv nových debyrokratizačných opatrení na ZVO

Novela debyrokratizačného zákona nám priniesla ďalšie novinky. Pozrieme sa, ako fungovali predchádzajúce a aký vplyv budú mať nové opatrenia na proces VO. Povieme si aj o novele zákona o RPVS a jeho význame pre VO.

16,00 – 18,00
Pelé – melé z aplikácie ZVO

Diskusné fórum z aplikácie ZVO: Ako na dotazníkové „žiadosti o vysvetlenie“ informácií uvedených vo výzve a v SP, aké sú možnosti vylúčenia ponúk podľa § 49 ods. 4 ZVO, rozdelenie stavebnej zákazky na časti  a ďalšie aplikačné problémy pri VO. 

Program podujatia II. deň – 19.09.2019

9,00 –  10,30
Ďalšia novela v MPK

Pripravovaná novela ZVO z dielne ÚVO je opäť rozsiahla. Pozrieme sa aké zmeny nás čakajú: - definovanie enviromentálneho hľadiska, možnosť obmedzenia účasti vo VO uchádzačom alebo vylúčenie ponúk z tretích krajín, zmeny v súhrnných správach, zmeny v požiadavkách na elektronické nástroje pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní , povinnosť posudzovanie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž, možnosť vylúčenia uchádzača kedykoľvek počas verejného obstarávania, ak nastanú dôvody podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

10,30 – 10,45
Coffee break

10,45 – 12,30
Ďalšia novela v MPK
Pozrieme sa na zavedenie zoznamu elektronických prostriedkov, inštitút prešetrenia, či je dôvod na začatie konania podľa ZVO, definovanie nedôvodných námietok a odvolaní, späťvzatie námietok bude mať za následok nahradiť trovy konania, nové správne delikty a mnoho ďalších obsiahlych zmien.

12,30 – 13,30
Spoločný obed, ukončenie podujatia a poďakovanie.

Organizačné pokyny

Prihlásiť je možné  v lehote najneskôr do 4.09.2019 kliknutím do formulára priamo nižšie s uvedením požiadavky na izbu/jednolôžková alebo dvojlôžková a menom spolubývajúceho.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:
159,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, večera – grilovačka a občerstvenie (coffee break), bazén, WiFi, parkovanie a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred najneskôr 14 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:
IBAN: SK6683300000002501232175
BIC: FIOZSKBAXXX
VS: 212019

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 14 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.  

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky