XXI. Okrúhly stôl obstarávania

Čo sme sa na podujatí dozvedeli a aké poznatky sme si z neho odniesli?

 1. Čo hovorí nový EŠIF a MP CKO - Ing. Terézia Nagyová – OSO
  • pozreli sme sa na zmenu Systému riadenie EŠIF vo verzii 8, konkrétne podmienky pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami do 30 000 Eur od 1.05.2019;rozdiskutovali sme ako zverejňovať súhrnné správy a ako sa vysporiadať s informáciami požadovanými vo formulároch súhrnných správ;
  • pozreli sme sa na zmenu Metodického pokynu CKO č. 14 verzia 6, podmienky pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami nad 30 000 Eur od 1.05.2019;
  • pozreli sme sa na zmenu Metodického pokynu CKO č. 12 verzia 5, podmienky pre zadávanie zákaziek nespadajúcich pod ZVO od 1.05.2019;
  • povedali sme si o podmienkach Metodického pokynu CKO č. 13  k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese VO od 1.01.2019
  • vysvetlili sme ako sa posudzuje hospodárnosť výdavkov podľa Metodického pokynu CKO č. 18 od 24.03.2017
  • k aktuálnej téme sa v diskusii otvorilo množstvo otázok, názorov a skúsenosti.
 2. Ako sa vyvíja elektronizácia verejného obstarávania - Matej Marcin - eBIZ Corp s.r.o.,
  • pozreli sme sa vývoj elektronizácie VO za uplynulých 11 mesiacov od jej povinného zavedenia;požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní;
  • rozanalyzovali sme nové ustanovenie v návrhu novely ZVO, pojednávajúce o elektronizácii verejného obstarávania, ktorej účinnosť sa pripravuje od 1.01.2020; 
  • povedali sme si, aké požiadavky budú kladené na elektronické prostriedky určené na elektronickú komunikácii vo verejnom obstarávaní podľa návrhu novely a vyhlášky, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníku na účely zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní;
  • vysvetlili sme si, ako sa predpokladá zavedenie zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní od 1.03.2020, podľa návrhu novely ZVO účinnej od 1.01.2020;
 3. Vplyv nových debyrokratizačných opatrení na ZVO – Ing. Terézia Nagyová - OSO
  • pozreli sme sa nepriame novely ZVO v roku 2019:
  • vysvetlili sme si, čo hovorí zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý je účinný od 1.08.2019 a ako sa dotkol ZVO;
  • vysvetlili sme si znenie zákona č. 21/2019 Z.z., ktorým sa novelizuje debyroktatizačný zákon a jeho vplyv na ZVO od 1.09.2019, 1.12.2019 a 1.01.2021;
  • vysvetlili sme si znenie zákona č. 241/2019 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon o RPVS a jeho vplyv pre proces VO;

 4. Pelé – melé z aplikácie ZVO –  Ing. Terézia Nagyová – OSO, Ing. Dušan Donoval - Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  • pozreli sme sa, ako na dotazníkové „žiadosti o vysvetlenie“ informácií uvedených vo výzve a v SP;
  • rozanalyzovali sme, ako rozdeliť/nerozdeliť stavebnú zákazku na časti;
  • vysvetlili sme si, aké sú možnosti vylúčenia ponúk podľa § 49 ods. 4 ZVO;
  • pozreli sme sa na ustanovenie § 168 ZVO pred a po 1.01.2019;
  • no a pozreli sme sa aj na aplikáciu § 42 ZVO pri zadávaní ZNH;

 5. Ďalšia novela v MPK –  Ing. Terézia Nagyová – OSO, Ing. Dušan Donoval – Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,  Ing. Boris Kordoš – eBIZ Corp s.r.o.,
  • pozreli sme sa na možnosť obmedzenia účasti vo VO uchádzačom alebo vylúčenie ponúk z tretích krajín,
  • vysvetlili sme si zmeny v súhrnných správach a ich zverejňovaní, 
  • analyzovali sme zmeny v požiadavkách na elektronické prostriedky pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní a zavedenie zoznamu elektronických prostriedkov a splnenie podmienok pre zápis, 
  • vysvetlili sme si povinnosť posudzovanie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž, možnosť vylúčenia uchádzača kedykoľvek počas verejného obstarávania, ak nastanú dôvody podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, 
  • rozanalyzovali sme nový inštitút preskúmavania, či je dôvod na začatie konania podľa ZVO, 
  • povedali sme si definovanie nedôvodných námietok a odvolaní, a aké následky bude mať späťvzatie námietok,
  • porovnali sme nové správne delikty;
  • rozanalyzovali sme pripomienky OZ „OSO“ v MPK k návrhu novely ZVO účinnej od 1.01.2020.

Programom XXI. Okrúhly stôl obstarávania Vás sprevádzala Ing. Terézia Nagyová – OZ „OSO“.

Ďakujeme za Vašu účasť a priazeň, ktorú ste nám prejavili.

Aktívnym účastníkom ďakujeme za spoluprácu a odovzdané skúsenosti. 

Napíšte nám váš názor: