XXII. Okrúhly stôl obstarávania 4. - 5. decembra 2019

Čo sme sa na podujatí dozvedeli a aké poznatky sme si z neho odniesli?

 1. Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1.11.2019 - Ing. Terézia Nagyová – OZ OSO
  • pozreli sme sa na zmeny Systému riadenie EŠIF vo verzii 9, konkrétne podmienky pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami do 30 000 Eur od 1.11.2019; Metodického pokynu CKO č. 14 verzia 7, podmienky pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami nad 30 000 Eur od 1.11.2019;  Metodického pokynu CKO č. 12 verzia 6, podmienky pre zadávanie zákaziek nespadajúcich pod ZVO od 1.11.2019;
  • v súvislosti s nadobudnutím účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 221/2019 Z. z. z 19.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony sa novelizujú aj podmienky účasti osobného  postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO. Priblížili sme si zmeny a ich aplikáciu od 1.12.2019;
  • zanalyzovali sme neschválenú novelu ZVO z dielne ÚVO, ktorej účinnosť mala byť dňom 1.01.2020, na čo nám bola prospešná a prečo NR SR neprešla;
  • predstavili sme si nové finančné limity pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a súťaž návrhov, účinné od 1.01.2020;
  • povedali sme si, čo ďalej s  profesionalizáciou verejného obstarávania v kontexte s Vládou SR schválenej II. alternatívy predloženého legislatívneho zámeru zákona o odborných garantoch verejného obstarávania zo dňa 4.09.2019;
  • rozanalyzovali sme, čo to pre nás bude znamenať a aké hlavné rysy bude mať návrh zákona o odborných garantoch verejného obstarávania; 
 2. Ako si pripraviť kvalitný plán verejného obstarávania - Matej Marcin - eBIZ a.s.,
  • pozreli sme sa na nutnosť vyhotovovať plán VO v kontexte ZVO;
  • ukázali sme si, ako pripraviť kvalitný plán VO organizácie;
  • vysvetlili sme si, akým ukazovateľom je CPV, ako ho použiť pri plánovaní; aké náležitosti by mal plán obsahovať;
  • ako naložiť s požiadavkou na obstarávanie na začiatku plánovania, ale aj v priebehu plnenia plánu;
  • ako sledovať plnenie plánu vyobstarávaných položiek.  
 3. Napĺňanie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní –  Ing. Terézia Nagyová – OZ OSO
  • Od 1.1.2020   vstupujú do účinnosti § 10 ods. 7 a 8 ZVO, kedy budeme povinní uplatňovať sociálne aspekty vo VO;
  • priblížime si naše povinnosti v súvislosti s uplatňovaním sociálneho aspektu v kontexte ZVO; 
  • ako, prečo a kedy uplatňovať sociálne aspekty; 
  • aké podmienky účasti je vhodné použiť;
  • ako pripraviť opis predmetu zákazky alebo kritéria s využitím sociálneho aspektu, resp. ako využiť osobitné podmienky plnenia zmluvy;
  • aktuálna téma sa stretla s nečakaným záujmom a otvorila bohatú diskusiu, v ktorej bolo vznesených množstvo otázok, názorov a skúsenosti.
    
 4. Využívanie enviromentálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní–  Ing. Terézia Nagyová – OZ OSO
  • predstavili sme si Vládou SR schválenú Koncepciu rozvoja a realizácie verejného obstarávania  za spolupráce ÚVO a MŽP SR
  • povedali sme si, čo táto koncepcia pre nás znamená;
  • ako a prečo uplatňovať enviromentálne hľadisko vo VO;
  • aké sú vhodné komodity pre enviromentálne hľadisko;
  • aké podmienky účasti je vhodné použiť;
  • ako pripraviť opis predmetu zákazky alebo kritéria s využitím enviromentálneho hľadiska, resp. ako využiť osobitné podmienky plnenia zmluvy;
  • vysvetlili sme si, čo znamená zelené úradovanie“
  • aj táto téma sa stretla s nečakaným záujmom a otvorila bohatú diskusiu, v ktorej bolo vznesených množstvo otázok, názorov a skúsenosti.

Programom XXII. Okrúhly stôl obstarávania Vás sprevádzal Mgr: Juraj Švarc – eBIZ Corp s.r.o., 

Ďakujeme za Vašu účasť a priazeň, ktorú ste nám prejavili.

Tešíme sa na stretnutie s Vami opäť v apríli 2020.