XXIV. Okrúhly stôl obstarávania

17. - 18. júna 2021

Chata Pieniny, 065 33 Lesnica 147

Hlavnými témami XXIV. Okrúhleho stola obstarávania budú:

Novinky v legislatíve verejného obstarávania:

Prierez posledných zmien v legislatíve verejného obstarávania, nové pravidlá pre eurofondové zákazky a pripravovaná novela ZVO.

Nové kroky v elektronizácii:

Podrobne si predstavíme a prakticky predvedieme, ako ďalej pracujeme na vylepšovaní a rozširovaní funkcionalít elektronických nástrojov, aby ich využívanie bolo čo najkomfortnejšie pre užívateľov. Čo nás čaká do budúcna v elektronizácii?

Zamyslenie sa nad zaujímavými rozhodnutiami, metodikou a výkladovým stanoviskom ÚVO:

  • môžem v rámci poskytnutia súčinnosti vyžadovať doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti?
  • je vlastnou kapacitou budúci zamestnanec? Čo nám hovorí zmluva o budúcej pracovnej zmluve?
  • aké dôležité náležitosti musí obsahovať zmluva uzatvorená s inou osobou?
  • ako postupovať pri vyhodnotení ponuky obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria?

Diskusné fórum:

Vaše príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre.

VI. Valné zhromaždenie OZ „OSO“.

Podrobný program podujatia s časovým harmonogramom a bližšie pokyny k podujatiu obdržíte najneskôr 7 dní pred jeho konania. Bližšie organizačné pokyny obdržíte najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Prihlásiť je možné najneskôr v lehote do 9.06.2021. Po tomto termíne, možnosť ubytovania nie je garantovaná.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 169,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, večera - grilovačka, občerstvenie (coffee break), wellness, WiFi, parkovanie a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175

BIC: FIOZSKBAXXX

VS: 06242021

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Prihláška :