XXVIII. Okrúhly stôl obstarávania

23. – 24.3.2023

Masarykov dvor, Pstruša 339, 962 02 Vígľaš-Pstruša

Program podujatia

I. deň – 22.03.2023

9,30 – 10,00 Prezentácia účastníkov s rannou kávou

10,00 – 11,00 Novinky v legislatíve verejného obstarávania
Pozrieme sa na aktuálne legislatívne zmeny v oblasti verejného obstarávania.

11,00 – 11,25 Coffee break

11,15 – 12,15 Obstarávame z NFP v novom programovom období
Prestavíme si Príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a ontrole verejného obstarávania/obstarávania pre nové Programové obdobie 2021 – 2027 a povieme si hlavné rozdiely oproti Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

12,15 – 13,15 Spoločný obed

13,15– 14,15 Výhody elektronickej platformy
Zhrnutie hlavných prínosov elektronickej platformy do procesov obstarávania. V čom je obstarávanie prostredníctvom elektronickej platformy lepšie – zjednodušenie informačných povinností, podpora a zavedenie nástrojov na automatizáciu procesu zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou, automatizácia zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách.

14,15 – 14,30 Coffee break

14,30 – 15,30 Lehoty v žiadosti o nápravu
Opäť sa vrátime k lehotám pre doručovanie žiadosti o nápravu a vysvetlíme si, ako správne uplatňovať zamotané lehoty na podanie žiadosti o nápravu.

15,30 – 16,30 Banková záruka a poistenie záruky
Podrobne si povieme všetko o zábezpeke, vrátane jej využitia pri zákazke s nízkou hodnotou. Čo všetko by mal takýto dokument obsahovať, akými predpismi sa riadi jeho vystavenie, ako ho vyhodnocovať, kedy môžeme žiadať o vysvetlenie tohto dokladu a kedy uplatníme § 53 ods. 1 písm. a) ZVO.

16,30 – 17,30 Diskusné fórum
Príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre - Vaše príbehy z aplikácie verejného obstarávania

17,30 – 18,30 pre členov OZ „OSO“ - 8. Valné zhromaždenie členov OZ „OSO“

19,00 Spoločná večera

II. deň – 24.03.2023

9,00 – 10,00 Ako rozlíšiť bežne dostupné a nie bežne dostupné IT služby
IT služby sú natoľko špecifické, že predstavuje novú, doposiaľ neaprobovanú paradigmu obstarávania IT zákaziek, na ktorý doposiaľ neexistoval jednoznačne vyslovený záver k otázke, či je z pohľadu existujúcej právnej úpravy verejného obstarávania možné obstarávať služby IT expertov ako bežne dostupné služby. Prejdeme si prelomový pohľad na bežnú dostupnosť pri obstarávaní IT služieb.

10,00 – 10,20 Coffee break

10,20 – 11,10 Zverejňovacie povinnosti pri DNS
Opäť sa pristavíme pri DNS. Tentokrát si podrobne rozanalyzujeme čo a kedy zverejniť, a čo a kedy sprístupniť.

11,10 – 12,00 Obstarávanie energií
Trh s energiami sa dostal takmer do štádia nevysúťažiteľnosti. Vysvetlíme si možnosti ako zabezpečiť túto komoditu za uplatnenia zákona o verejnom obstarávaní.

12,00 – 13,00 Spoločný obed, ukončenie podujatia a poďakovanie

Organizačné pokyny:

Prihlásiť je možné v lehote najneskôr do 13.03.2023 kliknutím do formulára priamo nižšie s uvedením požiadavky na izbu/jednolôžková alebo dvojlôžková s menom spolubývajúceho.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 199,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, večera, občerstvenie (coffee break), prehliadka pivovaru, WiFi, parkovanie a DPH. V prípade záujmu, počas individuálneho programu, je možnosť wellness. Poplatok je potrebné uhradiť vopred a to najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175

BIC: FIOZSKBAXXX

VS: 03282023

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky