Všeobecné obchodné podmienkami

Prihlasovanie

Účasť na Okrúhlom stole obstarávania organizovaných občianskym združením Okrúhly stôl obstarávania (ďalej len „OSO“) je možné vykonať prihlásením sa online cez portál https://www.okruhlystol.sk/sk/udalost.html.
Odoslaním vyplnenej on – line prihlášky vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a po odoslaní prihlášky sa táto stáva pre účastníka záväzná.
On – line prihláška na účasť na Okrúhlom stole obstarávania zaslaná cez portál https://www.okruhlystol.sk/sk/udalost.html bude zaevidovaná v poradí, v akom bola doručené do konta organizátora, do obsadenia kapacity. Prihlášku na účasť je potrebné vykonať najneskôr 7 kalendárnych dní pred termínom konania Okrúhleho stola obstarávania. V prípade, ak sa na Okrúhly stôl obstarávania prihlási nedostatočný počet účastníkov, je možné zo strany organizátora navrhnúť náhradný termín, resp. prihlášku stornovať a účastnícky poplatok vrátiť v plnej výške prevodom na účet účastníkovi obratom, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od oznámenia o zrušení organizovaného podujatia. Ak počet nahlásených účastníkov prekročí kapacitu uvedenú pre účastníkov v pozvánke, organizátor upovedomí účastníka o naplnenej kapacite a ďalšom postupe, v prípade uvoľnenia kapacít, za týmto účelom je potrebné kontaktovať organizátora podujatia telefonicky alebo e-mailom. Účastník podujatia doručením záväznej on – line prihlášky berie na vedomie, že je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo - obrazových záznamov na podujatí a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
Doplňujúce informácie k organizovanému podujatiu obdrží účastník, ktorému bola potvrdená účasť faktúrou, najneskôr 3 pracovné dni pred konaním podujatia v elektronickej forme.
Ak neobdrží účastník najneskôr do 48 hodín potvrdenie prihlášky vystavenou faktúrou, prosíme, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo e-mailom.

Platobné a storno podmienky

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 14 kalendárnych dni pred začatím podujatia prevodným príkazom podľa inštrukcií uvedených v pozvánke. Daňový doklad obdrží účastník podujatia pri registrácii v deň konania podujatia. Zaslaním záväznej prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Účastník môže svoju záväznú prihlášku zrušiť písomne e-mailom na info@okruhlystol.sk najneskôr 14 dní pred plánovaným začatím konania podujatia bez storno účastníckeho poplatku. Organizátor potvrdí účastníkovi zrušenie záväznej prihlášky odpovedným e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu účastníka. Účastnícky poplatok bude účastníkovi, ktorému bola potvrdená akceptácia zrušenia prihlášky na podujatie, vrátený v plnej výške prevodom na účet účastníkovi obratom, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od akceptácie zrušenia prihlášky. Pri  zrušení záväznej prihlášky 7 dní pred plánovaným konaním podujatia,  je účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z ceny účastníckeho poplatku. Pri neskoršom zrušení záväznej prihlášky,  ako je uvedené v predchádzajúcej vete, resp. pri neúčasti na podujatí bez zrušenia prihlášky účastníkom, je účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny účastníckeho poplatku. V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť podujatia a nestihol zrušiť svoju záväznú prihlášku v lehote najneskôr 14 dní pred plánovaným začatím konania podujatia, môže poslať za seba náhradníka, ktorý musí disponovať potvrdením o úhrade a on-line prihláškou.

Poskytovanie osobných údajov účastníka

Vyplnením on – line prihlášky na účasť na Okrúhlom stole obstarávania a potvrdením „Súhlasu“ v prihláške, účastník berie na vedomie, že poskytuje osobné údaje organizátorovi podujatia na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, a to v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej len "osobné údaje"). Osobné údaje účastníka sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“). Účastník berie na vedomie, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nariadením udeľuje organizátorovi podujatia súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov uvedených v prihláške za účelom spracovania prihlášky a vedením databázy účastníkov podujatia. Súhlas je daný na dobu určitú, pričom OSO sa pri spracovaní osobných údajov účastníkov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú a pre účely propagácie aktivít OSO, tvorby príspevkov na sociálnych sieťach a pod. OSO upozorňuje účastníkov, že v prípade vyhotovenia fotografií resp. videá (audio-vizuálne diela) z podujatia, v ktorých môže byť zachytená  obrazová podoba účastníka podujatia, z uvedeného dôvodu svoj  súhlas so zaznamenávaním vyjadrí v on-line prihláške kliknutím na „Súhlasím“, na organizované podujatie.

Autorské práva

Autorské práva v pozvánke na podujatie sú vyhradené a vykonáva ich organizátor podujatia. Akýkoľvek zásah do celku alebo časti pozvánky, najmä rozmnožovaním alebo šírením textov resp. obrázkov v nej obsiahnutých, a to buď mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora, je zakázané.