Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania mal svoje 8. zasadnutie dňa 5.09.2017.

Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania mal svoje 8. zasadnutie dňa 5.09.2017.

https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=241

A o čom sa rokovalo:

  • uplatnenia ustanovenia § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní nadlimitných zákazkách prostredníctvom EKS;
  • uplatnenie finančnej opravy v prípade, ak verejný obstarávateľ, resp. osoba podľa § 8 ZVO uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý nie je/nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora;
  • pripravované zmeny v Systéme riadenia EŠIF
  • finančné opravy pri zákazkách s využitím EKS
  • posudzovanie delenia zákazky
  • nestanovenie PHZ pri výnimkách ZVO
  • povinnosť uzavretia dodatku k zmluve pri zmene subdodávateľa

a ďalšie horúce témy „eurofondových zákaziek“.


  Späť