ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenia

 V súvislosti s účinnosťou Vyhlášky ÚVO č.  118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov,  ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenia:

  • 4-2018 –  Finančné limity platné od 20. apríla 2018
  • 5-2018 – Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom podľa zákona č.      343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platné od 20. 04. 2018)
  • 6-2018 – Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 20. apríla 2018.
Viac na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html 


  Späť