Úrad pre verejné obstarávanie začína v roku 2018 s novým spôsobom vydávania metodiky pre jednotlivých účastníkov procesu

Pred nástupom nového vedenia vydával úrad všeobecné metodické usmernenia. Po nástupe nového vedenia Úrad vykonáva prostredníctvom Inštitútu verejného obstarávania iný typ metodiky ako vydávanie všeobecných metodických usmernení, a to metodiku vo vzťahu ku konkrétnym otázkam účastníkov procesu verejného obstarávania, t.j. metodiku tzv. adresným spôsobom. Cieľom uvedeného spôsobu metodiky je profesionalizácia procesu a jeho účastníkov, a to cestou ich vzdelávania.

Metodické usmernenia vydávané úradom konkrétnym účastníkom sú pred ich vydaním odrokované a odsúhlasené interne v rámci Úradu a taktiež novozriadeným odborným orgánom, konzíliom, ktorého cieľom je zjednocovanie právnej praxe a názorov v oblasti verejného obstarávania. Úrad začína s publikovaním najzaujímavejších z nových metodických usmernení.

Viac na stránke Úradu pre verejné obstarávanie 


  Späť