„Veľká novela“ zákona

„Veľká novela“ zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanej „veľkej novele“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo svojej premiére, sme časovo zvládli.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/620

Obsiahla „veľká novela“ navrhuje dôležité zmeny vo verejnom obstarávaní, z ktorých nás najviac zaujali navrhované ustanovenia o:

  • jednom štátnom systéme elektronického verejného obstarávania pre komunikáciu v procesoch verejného obstarávania;
  • znovuzavedení odbornej spôsobilosti na verejné obstarávania, v znení podľa zákona účinného do 30.06.2013;


  Späť