Medzirezortné pripomienkové konanie návrhu veľkej novely ZVO je ukončené

K návrhu veľkej novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

bolo v MPK vznesených úctihodných 774 pripomienok, no a boli sme pri tom. Budeme sledovať, v akom znení nakoniec novela bude schválená. 

Viac na : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/284 


  Späť