Všeobecné metodické usmernenie č. 2-2021

VMU č. 2-2021 pojednáva o uplatňovaní § 21a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, analyzuje možnosti použitia tohto ustanovenia v prípade núdzovej situácie. Takisto sa v ňom dozviete, kedy nie je možné použiť toto ustanovenie a je potrebné postupovať podľa ZVO a kedy je možné uplatniť  PRK v prípade zadávania zákaziek pre služby vo verejnom záujme v autobusovej osobnej doprave. 

 


  Späť