Zákon o RPVS bol novelizovaný

Tento zákon síce neovplyvňuje ZVO, ale doporučujeme Vám k pozornosti, nakoľko spresňuje definície:

  • partnerov verejného sektora
  • oprávnených osôb
  • zmlúv a ďalšie definície. 
Závádza sa nový pojem „Hodnota plnenia zo zmluvy“ v § 2 sa vkladá novy ods. 4 a to bude potrebné v rámci VO aplikovať!


  Späť