Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Zákon sa vzťahuje na:

✅nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom vozidla

✅nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je služba podľa prílohy č. 1 zákona, ak sa poskytuje vozidlom

✅zmluvu o službách vo verejnom záujme uzavretú podľa osobitného predpisu objednávateľom, ktorý poskytuje službu vo verejnom záujme, ak sa táto služba poskytuje vozidlom podľa odseku 3 zákona a priemerná ročná hodnota služby alebo jej rozsah vyjadrený počtom najazdených kilometrov za rok presiahne hodnotu podľa osobitného predpisu

✅za nadlimitnú zákazku sa považuje aj zákazka zadaná na základe RD alebo zadaná v rámci DNS, ak predpokladaná hodnota RD alebo DNS je rovnaká alebo vyššia ako predpokladaná hodnota pre nadlimitnú zákazku

✅zavádza sa referenčné obdobie pre vykazovanie minimálneho podielu

✅zavádzajú sa kategórie ekologických vozidiel

✅zavádza sa minimálny podiel na celkovom počte vozidiel za referenčné obdobie

✅zavádza sa povinnosť posielať ÚVO súhrnnú správu každoročne do 30. januára na formulári zverejnenom na webovom sídle ÚVO o zmluvách, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, a ktoré uzatvoril za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka

✅dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ÚVO

✅porušenie tohto zákona je správnym deliktom a ÚVO uloží pokutu za príslušné porušenie

✅v ZVO sa vypúšťa § 45

✅účinnosť zákona je od 2.08.2021.


  Späť