Zákon č. 9/2021 Z.z. nadobudol účinnosť

Týmto zákonom sa mení aj zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne sa jedná o drobnú, avšak zásadnú úpravu. V  § 56 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu,“, čo znamená v praxi, že v prípade použitia PRK sa na uzavretie zmluvy nevzťahujú odkladné lehoty. 


  Späť