Zákon č. 177/2019 Z.z. bol novelizovaný

Týmto zákonom sa novelizuje ZVO a to hneď v dvoch fázach.

Od 1.9.2019:

  • nadobúda účinnosť § 32 ods. 3 ZVO nová tretia veta, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 1 písm. a) bezodkladne zašle údaje poskytnuté uchádzačom elektronickou komunikáciou Generálnej prokratúre
  • nadobúda účinnosť § 153 ods. 2 posledná veta, kedy ÚVO pri zápise hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov bude postupovať tak isto.

 Od 1.12.2019:

  • rozširuje sa informačný systém verejnej správy o ďalšie registre
  • dochádza k zmene v § 32 ods. 1 písm. b), kedy budeme preverovať aj pohľadávaky po splatnosti a v § 32 ods. 1 písm. c) aj nedoplatky voči colnému úradu
  • uvedené doklady, verejní obstarávatelia a obstarávatelia oprávnení získavať ich z informačných systémov verejnej správy, už nebudú požadovať od uchádzačov pri preukazovaní osobného postavenia, ale si ich v registroch dohľadajú sami.
ZVO so zapracovaným znením vo farebnom rozlíšení si môže stiahnúť tu:


  Späť