Vyhláška č. 157/2016 Z. z. je novelizovaná

Vyhláškou ÚVO č. 171/2019 Z.z. z 11.06.2019 sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a činnosti poroty. Jej účinnosť nastáva dňom 1.07.2019.


  Späť