Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019

Vzhľadom k zmene podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, novelizovaných zákonom č.  221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, od 1.12.2019 sa mení nie len znenie týchto podmienok účasti, ale aj spôsob ich preukazovania, a to využívaním informačných systémov verejnej správy. 


  Späť