Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

  1. zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 293ew zákona o sociálnom poistení, umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie
  2. zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol doplnený aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa umožňuje odklad preddavkov na poistné

  • na doklady vystavené v súlade s vyššie uvedenou legislatívou, ktorými bude preukázané, že hospodársky subjekt má predĺženú splatnosť poistného na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť, a má predĺženú splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistene, je treba hľadieť ako na doklady potvrdzujúce, že hospodársky subjekt spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v časti týkajúcej sa nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni, resp. v časti týkajúcej sa splatných pohľadávok voči zdravotnej poisťovni a na takýto súbjekt je potrebné nazerať ako na subjekt bez evidovaného nedoplatku na poistnom na sociálne a zdravotné poistenie.

3. zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za daňový        nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca                        kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémiena

  • na doklad vydaný v súlade s vyššie uvedenou legislatívou je potrebné hľadieť, ako na doklad potvrdzujúci skutočnosť, že daňový subjekt nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, a teda spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Ako sa to premietne v zápise do ZHS a celé znenie VSMU 1-2020 tu:
  Späť