Veľkú novelu ZVO schválila NR SR

Veľká novela ZVO bola schválená NR SR v doplnenom znení a jej účinnosť bude od 1.01.2019. Čakajú nás najväčšie zmeny ZVO od 1.07.2013, a to predovšetkým:

 • zvyšujú a zjednocujú sa finančné limity bez ohľadu na dostupnosť
 • ruší sa dvojobálkové predkladanie ponúk už aj v nadlimite
 • pribudne nám pri vyhodnotení ponúk možnosť uplatniť „superreverz“
 • pribudnú nám výnimky z uplatňovania ZVO
 • pri preukazovaní podmienok účasti osobného postavenia sa bude uplatňovať zákon proti byrokracii
 • predĺžuje sa doba achrivácie dokumentácie
 • pribudne nám ďalšia súhrnná správa o zákazkách, na ktoré sa nevzťahuje ZVO
 • skracuje sa lehota na predkladanie ponúk pri podlimite
 • pri podlimimte sa nám vráti inštitút čestného vyhlásenia, ktorým uchádzač môže nahradiť doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti
 • veľké zmeny nastávajú pri referenciách, zábezpeke, dynamickom nákupnom systéme, revíznych postupoch
 • a mnoho ďalších úprav ZVO, ktoré podrobne preberieme  a vysvetlíme na ďalšom stretnutí za okrúhlym stolom. 
Schválené znenie novely ZVO tu:


  Späť