ÚVO zverejnil analýzu rozhodnutia Rady ÚVO týkajúceho sa zmluvnej zábezpeky

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada úradu“) vydala dňa 21. 2. 2018 rozhodnutie č. 18010-9000/2017. V predmetnom rozhodnutí (body 85 až 102) rada posudzovala nastavenie a podmienky uplatnenia zmluvnej zábezpeky na plnenia vyplývajúce zo zmluvy ako výsledku verejného obstarávania (tzv. realizačná alebo garančná zábezpeka).

V zmysle uvedeného rozhodnutia úrad upozorňuje verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej ako „kontrolovaný“), že kumulácia skutočností týkajúcich sa spôsobu stanovenia podmienok zloženia tejto zábezpeky v danom prípade môže predstavovať významnú finančnú záťaž pre potenciálnych záujemcov a uchádzačov a je tak spôsobilá výrazne ovplyvniť účasť hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, a tým aj samotnú hospodársku súťaž.

Viac na stránke Úradu pre verejné obstarávanie 


  Späť