ÚVO predstavilo vlastnú novelu ZVO

V novele dominujú:

  • ustanovenia z návrhu novely, ktorá neprešla parlamentom koncom roka 2019, vrátane zavedenia inštitútu preskúmavania, zavedenia zoznamu elektronických prostriedkov, špekulatívnych námietok a ďalšie
  • navrhuje sa zvýšenie finančných limitov pre zákazky malého rozsahu, ZNH a PZ
  • má sa zaviesť profesionalizácia vo verejnom obstarávaní zavedením odborných garantov, čo je de facto oprášením niekdajšej „odbornej spôsobilosti“, avšak za finančného sankcionovania vo výške 5 000 Eur a pri opakovanom 10 000 Eur a zavedením povinného poistenia zodpovednosti za škodu
  • pribudne nám opäť viac povinnosti, kedy budeme neúspešných  uchádzačov informovať aj splnení podmienok účasti vrátane dokladov
  • návrh umožňuje Vláde SR, aby si pre strategické nákupy zriadila vlastnú centrálnu obstarávaciu organizáciu
  • zavedie sa povinnosť zverejniť vo vestníku informácie o zámere uzavrieť zmluvu pri ZNH od istého finančného limitu a ešte mnoho ďalších zmien. 
ÚVO predloží svoj návrh Vláde SR, aj podpredsedovi vlády pre legislatívu.  



  Späť