Revolúcia vo verejnom obstarávaní

Novela má umožniť: 

  • efektívnejšie, rýchlejšie, transparentnejšie a úspešnejšie využívanie verejných zdrojov podľa európskych smerníc
  • má priniesť skrátenie celého procesu verejného obstarávania
  • má zjednodušiť námietkové konanie, ktoré sa po novom bude riešiť žalobou na Správnych súdoch
  • transparentnosť celého systému by sa mala zvýšiť zavádzaním systému referencovania, ktorý pribudne do CRZ, ako nový modul
  • zaviesť sa má aj povinnosť počkať s úhradou faktúry sedem dní po jej zverejnení v CRZ
  • povinnosť zverejňovať údaje v CRZ majú mať aj obce, mestá, vyššie územné celky a všetky štátne podniky
  • dôjde k zrušeniu Rady ÚVO
  • ÚVO by sa mal primárne koncentrovať na metodiku a mal by fungovať ako certifikačný orgán pre verejné obstarávanie pre potreby eurofondov.
Vítame zjednodušenie procesov verejného obstarávania. Do MPK by mala táto novela prísť v decembri. Do MPK by mala táto novela prísť v decembri. Budeme sledovať jej navrhované znenie a určite budeme pri tom. 

 

   Späť