Prebiehajúce verejné obstarávania počas mimoriadnej udalosti

Vďaka využívaniu sofistikovaných elektronických nástrojov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, je možné aj v čase mimoriadnej udalosti, v prípade verejného otvárania ponúk zabezpečiť pohodlne z domu:

  • účasť uchádzačov na otváraní ponúk jednoduchým prihlásením sa do elektronického nástroja, čím mu budú v lehote na otváranie ponúk sprístupnené návrhy na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk,
  • účasť komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk jednoduchým prihlásením sa do elektronického nástroja, čím im budú v lehote na otváranie ponúk sprístupnené ponuky.

Nezabudnite, že v tomto prípade ste povinný záujemcov informovať tak, že:

  • zašlete korigendum oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania
  • opravou súťažných podkladov v časti pojednávajúcej o otváraní ponúk


  Späť