Nové všeobecné metodické usmernenie ÚVO

Nevyhotovenie referencie  v lehotách podľa § 12 ods. 3 ZVO je správnym deliktom a ÚVO je povinný uložiť pokutu podľa § 182 ods. 2 písm. b) vo výške od 500 do 30 000 EUR. Celé znenie tu


  Späť