Nové Všeobecné metodické usmernenie č. 12-2019

Je potrebné sa preukázať dostatočne určitým a zrozumiteľným písomným plnomocenstvom aj oprávnenie splnomocnenca zastupovať účastníka konania. Plnomocenstvo musí obsahovať také slovné vyjadrenia, ktoré nepochybným spôsobom vyjadrujú vôľu splnomocniteľa byť zastúpený splnomocnenou osobou vo vyššie uvedených konaniach vedených ÚVO, resp. Radou ÚVO, a ktoré zároveň nevyvolávajú pochybnosti o tom, na aké právne úkony v danom konaní bol splnomocnenec splnomocnený.

Vzor plnomocenstva tu: 


  Späť