Nové pravidlá pre eurofondové zákazky od 1.11.2019

A čo všetko sa zmenilo? Tak napríklad sa menia:

  • pravidlá pre stanovenie PHZ
  • zavádza sa možnosť reverznej ZNH
  • postup pri preukazovaní ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti inou osobou v rámci ZNH
  • možnosť využitia subdodávateľov  pri ZNH
  • pravidlá na zmenu zmluvy v prípade zákaziek vyňatých spod účinnosti ZVO
a ďalšie zmeny, ktoré si predstavíme bližšie na XXII. Okrúhlom stole obstarávania už zanedlho. 
 


  Späť