Eurofondové zákazky majú nové pravidlá

Systém riadenia EŠIF má novú verziu č. 8. Okrem toho sa zmenili aj metodické pokyny CKO, predovšetkým zmeny nastali v MP CKO č. 12  k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní a MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami nad 30 000 Eur. Pozri tu:  Späť