Darujte nám 2% z dane

  • Zamestnanec, požiadá zamestnávateľa do 15.02.2020 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zamestnnec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019, predkladá daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.04.2020, prílohou Vyhlásenia je aj Potvrdenie o zaplatení danektoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15.04.2020. Vyplýva to z Povinností zamestnávateľa uvedených v Zákone 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.  
  • Občan, živnostník, či SZČO, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % nášmu OZ (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania ). Poukázať 3 % môžete v tom prípade, ak v roku 2019 ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade ste povinní doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom musí ísť o sumu aspoň 3 Eurá.
  • Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019, môže priamo v daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 1 % zaplatenej dane nášmu občianskému združeniu. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. Právnická osoba môže poukázať 1 % resp. 2 % aj viacerým prijímateľom (IV. časť daňového priznania), minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť však aspoň 8 Eurá.
  •    Do daňového priznania uvediete: Obchodné meno, alebo názov: „Okrúhly stôl obstarávania“

       Sídlo- obec, ulica, číslo:    Turgenevova 29, 040 01 Košice 

       Právna forna:  Občianske združenie

       IČO: 50888005 

Ďakujeme Vám za pomoc pri napľňaní našich spoločných záujmov.


  Späť