Ďalšia novela ZVO je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Pripravovaná novela ZVO z dielne ÚVO je opäť rozsiahla a jej účinnosť sa plánuje od 1.1.2020. Aké zmeny nás čakajú:

  • definovanie enviromentálneho hľadiska
  • možnosť obmedzenia účasti vo VO uchádzačom alebo vylúčenie ponúk z tretích krajín
  • zmeny v súhrnných správach
  • zmeny v požiadavkách na elektronické nástroje pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní 
  • povinnosť posudzovanie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž
  • možnosť vylúčenia uchádzača kedykoľvek počas verejného obstarávania, ak nastanú dôvody podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
  • zavedenie zoznamu elektronických prostriedkov
  • inštitút prešetrenia, či je dôvod na začatie konania podľa ZVO
  • definovanie nedôvodných námietok
  • späťvzatie námietok bude mať za následok nahradiť trovy konania
a mnoho ďalších obsiahlych zmien. Budeme s napätím očakávať, ako MPK dopadne a ako už tradične, určite s vašou pomocou, budeme pri tom.


  Späť