Ďalšia nepriama novela ovplyvní zákon o verejnom obstarávaní

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní sa dotknú od 1.09.2019 hospodárskych subjektov, keď nebudú musieť predkladať k zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce a od 1.01.2019 aj výpis z registra trestov.

 Orgány verejnej moci budú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Viac tu: 


  Späť