„Malá novela“ zákona schválená NR SR

„Malá novela“ zákona schválená NR SR

V poradí štvrtá „malá novela“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schválená NR SR. Od 1.11.2017 pracujeme opäť raz po novom.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54406

a čo nás hlavné čaká:

  • zákazky s nízkou hodnotou do 200 000 Eur, na potraviny určené pre zariadenia školského stravovania a iné stravovacie zariadenia; 
  • ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, vyhodnotíme splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí;
  • pri bežne dostupných podlimitných zákazkách budeme môcť postupovať buď podľa § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116;
  • podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska budú jednoobálkové;
  • zavádzajú sa reverzné podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska;

  Späť